top of page
  • Foto van schrijverFizr

Belangrijkste wijzigingen langdurige zorg 2021

Nieuwe tarieven GGZ wonen (directe toegang ggz tot Wlz) 

Op basis van een 24-uurs zorgbehoefte in de directe nabijheid kunnen mensen met een psychische stoornis in 2021 direct toegang krijgen tot de Wlz. De tarieven kunnen zowel integraal als modulair beschikbaar worden gesteld (zie afbeelding 1,2 en 3).

Aandachtspunt(en): Er is een (her)indicatie bij het CIZ nodig. Toepassing van de meerzorgregeling is mogelijk, evenals toeslagen en overige basisprestaties. Er is bij wijze van uitzondering een bijlage gepubliceerd met tariefindicaties. 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 33 nieuwe prestaties in de gehandicaptenzorg (crisiszorg)

Het betreft de prestaties licht, midden en zwaar. De prestaties kunnen worden gedeclareerd voor een bed dat vrijgehouden of bezet wordt voor/door een cliënt die volgens de crisisregisseur aangewezen is op crisiszorg. 

Aandachtspunt(en): Onderlinge afspraken met het zorgkantoor zijn nodig. 

Herziening vervoersprestaties gehandicaptenzorg en V en V 

De vervoersmatrix is aangepast (zie afbeelding 4). Er is een andere categorie-indeling, de tarieven zijn opnieuw geijkt en er is een categorie ‘vervoersmiddelen anders dan gecontracteerd taxivervoer’ toegevoegd.

Aandachtspunt(en): De tarieven zijn eveneens van toepassing op verpleging en verzorging en ggz-wonen. 

Afbeelding 4

Tijdelijke aanpassing tarief crisiszorg V en V 

Omdat het tarief vaak niet toereikend is wordt deze tijdelijk aangepast. In de loop van 2020 zal onderzoek worden gedaan naar de prestatie. 

Verpleging speciaal onder de 18 jaar 

Naast het in 2020 ingevoerde tarief voor verpleging speciaal voor kinderen onder de 18 jaar (inclusief beschikbaarheid) wordt in 2021 ook een tarief zonder beschikbaarheid ingevoerd. Dit omdat het tarief inclusief beschikbaarheid te laag is voor instellingen om naast planbare ook niet-planbare zorg te leveren. 

Toeslag epilepsie in geval van afwezigheid 

Omdat bij afwezigheid de kosten die gemaakt worden wel doorlopen, zal in 2021 de toeslag epilepsie wel gedeclareerd mogen worden bij afwezigheid. Dit was in 2020 nog niet het geval. 

Aandachtspunt(en): In geval van afwezigheid mag uitsluitend de toeslag ‘laag’ worden gedeclareerd, ook als de cliënt normaal gesproken ‘hoog’ of ‘midden’ heeft. 

Verkeerd bed mpt/vpt

In 2021 kan wanneer voor een cliënt die wacht op Wlz-zorg en wanneer dit een mpt/vpt betreft (en noodgedwongen verblijft in een instelling voor medisch specialistische zorg), de prestatie ‘verkeerde bed’ worden gedeclareerd. Nu is dit alleen mogelijk wanneer iemand wacht op intramurale Wlz-zorg (verblijf-zzp). 

Aandachtspunt(en): De inspanningsverplichting om de patiënt z.s.m. op de juiste plek van de juiste zorg te voorzien blijft uiteraard bestaan. Er is een nieuwe prestatiecode voor de prestatie. 

Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc’s (g-ggz)

Deze prestatie kan per 2020 ook gedeclareerd worden wanneer er geen sprake meer is van behandeling. 

Herschikking bij faillissement 

Omdat in geval van faillissement eenzijdige aanvragen sneller worden opgepakt in de herschikkingsronde zal onbenutte contracteerruimte beschikbaar komen voor andere zorgaanbieders. Hierdoor kunnen cliënten van failliete aanbieders elders worden ondergebracht zonder dat de contracteerruimte hiertoe een obstakel vormt. 

Verdeelmodel budgettair kader 

Vanaf 2021 wordt het budgettair kader verdeeld volgens het verdeelmodel Wlz met uitzondering van de kwaliteitsmiddelen en de middelen toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Het nieuwe verdeelmodel, gebaseerd op het ZN-advies van 21 december 2018, gaat uit van een verdeling op basis van indicaties. 

134 weergaven0 opmerkingen
bottom of page