top of page
  • Foto van schrijverFizr

NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg

Onlangs publiceerde de NZa een beleidsregel die het mogelijk maakt voor zorgaanbieders om afspraken te maken met zorgkantoren. Zowel op het vlak van omzetverlies als extra kosten die door de corona-crisis zijn gemaakt is compensatie mogelijk. Het voornaamste doel is het wegnemen van financiële zorgen, zodat de zorgaanbieder zich kan blijven richten op het leveren van goede zorg. In dit blogbericht hebben we een beknopt overzicht gemaakt van deze beleidsregel.

De beleidsregel schept de voorwaarden voor de vergoedingen, maar ook de manier waarop aanvragen ingediend kunnen worden. Zo weinig mogelijk administratieve lasten is het uitgangspunt. De beleidsregel gaat ook in op afwijkingen van bestaande regelgeving.

Voor wat betreft de omzetderving geldt de regel tussen 1 maart en 30 juni 2020. In geval van de extra kosten gaat het om de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020. Extra personeelskosten dienen eerst uit het kwaliteitsbudget worden betaald, pas daarna komt de regeling in beeld.

Omzetderving

Voorbeelden van omzetderving:

· uitval van de vraag naar zorg, omdat cliënten opname uitstellen, of omdat cliënten dagbesteding, logeren, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en/of behandeling afzeggen;

· uitval van zorgmedewerkers door ziekte of doordat ze volgens de richtlijnen niet in direct contact met cliënten mogen worden ingezet;

· de richtlijnen het niet mogelijk maken om als vanouds het volume aan zorg, bijvoorbeeld dagbesteding, te leveren.

Berekening omzetderving = A + B – C – D – E – F – G +/– H

· A= Berekende omzet op basis van representatieve periode

· B= Geraamde extra omzet

· C= Omzet gesloten capaciteit/locatie

· D= Niet-Wlz-productie

· E= Niet vergoed aan onderaannemer

· F= Gedeclareerde omzet in omzetdervingsperiode

· G= Kostenreductie

· H= Specifieke omstandigheden zorgaanbieder

Het is van belang te noemen dat de productieafspraak van belang is bij deze berekening. De omzetderving die de bovengrens van de goedgekeurde productie 2020 bij de herschikking te boven gaat zal niet worden vergoed.

Extra kosten

De extra kosten worden onderverdeeld in materiële kosten en personele kosten (zorg- en niet-zorgpersoneel. De extra kosten maken geen onderdeel uit van de productieafspraak.

Indienen aanvraag

Waar in de beleidsregel wordt gesproken van een tweezijdige indiening van zowel een opgave van de herschikking als de nacalculatie bedoelt de NZa:

• zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder dienen gezamenlijk eensluidend in; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming;

• zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder dienen ieder afzonderlijk in en de indieningen zijn eensluidend; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming.

Waar de NZa tweezijdige indiening tot uitgangspunt neemt, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlzuitvoerder niet volstaan met eenzijdige indiening.

Afwijken van bestaande beleidsregels (op tariefniveau, dagbesteding gehandicaptenzorg)

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020

Artikel 6, vierde lid, onderdeel e Dagbesteding, Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020: De voorwaarde dat de activiteit buiten de woonsituatie plaats moet vinden, komt voor de prestaties vermeld in onderstaande tabel vanaf 29 februari 2020 te vervallen:


Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg thuis 2020

Artikel 7 Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020: De voorwaarde dat de activiteit buiten de woonsituatie plaats moet vinden, komt voor de prestaties vermeld in onderstaande tabel vanaf 29 februari 2020 te vervallen:


*Er zijn meer regels waar afwijking mogelijk is. Het volledige overzicht is te vinden in de beleidsregel. Hier is een overzicht geboden van de mogelijkheid om af te wijken van de voorwaarde dat een prestatie buiten de woonsituatie plaats moet vinden.

**Een uitgebreid overzicht van de exacte reikwijdte van de extra gemaakte kosten is eveneens te vinden in de beleidsregel.

Procedure

Herschikking

In het herschikkingsformulier 2020 kunnen Wlz-zorgaanbieder en zorgkantoor de omzetderving meenemen door de oorspronkelijke productieafspraak 2020 te handhaven. De definitieve productieafspraak na herschikking dient als bovengrens voor de vergoeding van de omzetderving.

De zorgaanbieder kan de extra gemaakte kosten die het gevolg zijn van het SARS-CoV-2 virus gezamenlijk met het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder opnemen in de herschikkingsronde 2020. De NZa stelt een afzonderlijk formulier beschikbaar bij de herschikking-opgave over jaar 2020. Dit formulier is te downloaden vanuit de herschikking-opgave. In het afzonderlijke formulier bij het herschikkingsformulier 2020 kunnen Wlz-zorgaanbieders een aanvraag doen voor een voorlopige vergoeding inzake de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus. Het gebruik van dit formulier is verplicht.

Nacalculatie

De zorgaanbieder kan de kosten die het gevolg zijn van het SARS-CoV-2 virus gezamenlijk met het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder opnemen in de nacalculatie-opgave 2020. De NZa stelt een afzonderlijk formulier beschikbaar bij de nacalculatie-opgave over jaar 2020. Dit formulier is te downloaden vanuit de nacalculatie-opgave. Het gebruik van dit formulier is verplicht.

(Bron: Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158)26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page